Restoran Yipin, Kuala Lumpur | Rastha.Co.In

Restoran Yipin

Restoran Yipin is a popular landmark place in the city of Kuala Lumpur and is located at 127 Jalan Imbi, Kuala Lumpur 55100, Malaysia

Landmark Name: Restoran Yipin
Address: 127 Jalan Imbi, Kuala Lumpur 55100, Malaysia
City: Kuala Lumpur
State: Wilayah Persekutuan

Phone Number:
State: Wilayah Persekutuan
Country: Malaysia
Continent: Asia

Landmarks Near Restoran Yipin