Waka Aikawa, Kanagawa Prefecture | Rastha.Co.In

Waka Aikawa

Waka Aikawa is a popular landmark place in the city of Kanagawa Prefecture and is located at 4067-2 Nakatsu Aikawa-Machi, Aiko-gun, Aikawa-machi 243-0303, Kanagawa Prefecture

Landmark Name: Waka Aikawa
Address: 4067-2 Nakatsu Aikawa-Machi, Aiko-gun, Aikawa-machi 243-0303, Kanagawa Prefecture
City: Kanagawa Prefecture
State: Kanto

Phone Number:
State: Kanto
Country: Japan
Continent: Asia

Landmarks Near Waka Aikawa